top of page
Search
  • joechan7

梳花開花, 都有得夠!

客戶慣性坐在左邊位, 以至左邊梳化嚴重損傷; 我們建議只需進行皮面上色, 不用換皮都可以令梳化回復原貌.

(翻新前坐位嚴重損毀)

(上色翻新後梳化回復漂亮!)
285 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page